خانه / آیین‌نامه‌ها و فرم‌هاصفحه 9

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

 •  معاونت آموزشی
 •  تحصیلات تکمیلی 
 •  معاونت دانشجویی-فرهنگی
 • معاونت پژوهشی

بخش ۱ فرم های آموزشی

 1. فرم انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد( ویرایش تیر ۹۹)
 2. فرم بررسی موارد آموزشی کارشناسی ارشد ( ویرایش تیر ۹۹)
 3. فرم تمدید سنوات ترم پنجم کارشناسی ارشد  ( ویرایش تیر ۹۹)
 4. فرم درخواست اخذ درس خودخوان کارشناسی ارشد( ویرایش تیر ۹۹)
 5. فرم درخواست دانش آموختگی به شیوه آموزش محور کارشناسی ارشد   ( ویرایش تیر ۹۹)
 6. فرم درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد ( ویرایش تیر ۹۹)
 7. فرم بازبینی نمره دانشجویان کارشناسی ارشد  ( ویرایش تیر ۹۹)
 8. فرم شرکت در سه جلسه دفاع از پایان نامه ( ویرایش تیر ۹۹)

بخش ۲ – فرم های پایان نامه

 1.  فرم انتخاب استاد راهنما  (ویرایش تیر ۹۹)
 2. فرم انتخاب استاد مشاور    (ویرایش تیر ۹۹)
 3. فرم درخواست تصویب پیشنهاده  (ویرایش تیر ۹۹)
 4. فرم ثبت پیشنهاده در ایرانداک  (ویرایش تیر ۹۹)
 5. فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه (ویرایش تیر ۹۹)
 6.  درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  (ویرایش تیر ۹۹)
 7.  فرم تعیین جلسه دفاع از پایان نامه (در اختیار کارشناس گروه آموزشی)                       
 8. فرم دعوت نامه از هیئت داوران پایان نامه (ویرایش تیر ۹۹)
 9.  فرم دستاوردهای پژوهشی (ویرایش تیر ۹۹)     
 10. فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد               (در اختیار کارشناس آموزش دانشکده تحصیلات تکمیلی)
 11.  فرم درجه بندی علمی پایان نامه کارشناسی ارشد   (در اختیار کارشناس آموزش دانشکده تحصیلات تکمیلی )
 12.  فرم صورت جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد   (در اختیار کارشناس آموزش دانشکده تحصیلات تکمیلی )
 13. فرم گزارش اصلاحات پایان نامه (ویرایش تیر ۹۹)
 14. فرم تایید اصلاحات پایان نامه    (ویرایش تیر ۹۹)
 15. فرم مجوز صحافی پایان نامه  (ویرایش تیر ۹۹)
 16. فرم ثبت پایان نامه در ایرانداک  (ویرایش تیر ۹۹)
 17.  فرم تحویل نسخ پایان نامه کارشناسی ارشد  (ویرایش تیر ۹۹)         

در این قسمت می توانید راهنمای نگارش پایان نامه و پیشنهاده را دانلود نمایید.|